Regulamin portalu Senioport.pl

§ 1 postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Strefaopiekunki.pl Sp. z o.o. warunki ich świadczenia, warunki zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin znajduje zastosowanie do umów zawieranych z wszystkimi użytkownikami, niezależnie od tego czy zawarcie umowy nastąpiło w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, czy też działali oni jako konsumenci, chyba że z treści określonych postanowień Regulaminu wynika, że dotyczą one wyłącznie jednej grupy użytkowników. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.senioport.pl/regulamin Użytkownik może w każdym czasie zapoznać się z treścią Regulaminu, skopiować i utrwalić treść Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, a także dokonać wydruku treści Regulaminu bezpośrednio ze strony internetowej. Regulamin można pobrać i zapisać w formacie PDF, poprzez naciśnięcie przycisku „Pobierz regulamin”, który znajduje się www.senioport.pl/regulamin. We wszystkich sprawach, w szczególności związanych z Serwisem, usługami, reklamacjami, przetwarzaniem danych osobowych, można się skontaktować z Usługodawcą – Strefaopiekunki.pl Sp. z o.o. – za pośrednictwem: adres korespondencyjny: ul. Smardzewska 8D/10, 04-742 Warszawa, adres e-mail: kontakt@senioport.pl w Serwisie za pośrednictwem dostępnych tam narzędzi pozwalających na kontakt z Usługodawcą. § 2 słownik pojęć Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się wymienionych poniżej pojęć, należy przez nie rozumieć: Usługodawca lub SenioPort – Strefaopiekunki.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Smardzewska 8D/10, 04-742 Warszawa, która to spółka świadczy usługi drogą elektroniczną, w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu i Usług za pomocą konta, poprzez logowanie się do Serwisu, w szczególności Opiekunka i Pracodawca, usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie, Opiekunka – Użytkownik korzystająca z usług Serwisu dedykowanych dla Opiekunek, w szczególności osoba szukająca pracy w charakterze opiekuna lub opiekunki, Pracodawca – Użytkownik korzystający z usług Serwisu dedykowanych dla Pracodawców, to jest podmiotów poszukujących Opiekunek do pracy, konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne, Serwis – serwis internetowy SenioPort działający na stronie internetowej pod adresem senioport.pl, ze wszystkimi dostępnymi tam funkcjonalnościami, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi. urządzenie mobilne – przenośne urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie i wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią, w szczególności telefon komórkowy, tablet itp., system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne; środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztęelektroniczną; konto – odpowiednio konto Pracodawcy lub Pracownika jako zalogowanych Użytkowników Serwisu, umożliwiające korzystanie z dodatkowych usług i funkcjonalności serwisu, według ustawień i zbioru danych przypisanych indywidualnie dla danego Użytkownika; profil – odpowiednio konto Pracodawcy lub Pracownika jako zalogowanych Użytkowników Serwisu, zbiór informacji dotyczących Użytkownika zapisanych w Serwisie w ramach konta Użytkowania, wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika, zawierający dodatkowe informacje o Użytkowniku; pulpit kandydata – obszar Serwisu dostępny dla zalogowanego Użytkownika, w którym Użytkownik może zarządzać swoim kontem, za pomocą dostępnych tam funkcjonalności. § 3 wymagania techniczne W celu skorzystania z usług SenioPort, Użytkownik powinien spełnić co najmniej następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: posiadać połączenie z siecią Internet, korzystać z przeglądarki internetowej pozwalającej na wyświetlenie na ekranie treści w formacie HTML. Niezależnie od warunków określonych w ust. 1, w celu założenia konta w Serwisie oraz skorzystania z usługi mailingowej, Użytkownik powinien posiadać własny adres korespondencji elektronicznej (adres e-mail), pozwalający mu na otrzymywanie wiadomości adresowanych do niego przez Usługodawcę lub innych Użytkowników. § 4 Założenie konta i zawarcie umowy Do zawarcia umowy o świadczenie usług, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, dochodzi z chwilą założenia przez Użytkownika konta i złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków niniejszego Regulaminu. Do założenia konta i zawarcia umowy o świadczenie usług, uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem Użytkownika, że: jest on uprawniony do założenia konta, a w przypadku konta Pracodawcy, że jest upoważniony do jego samodzielnej reprezentacji Pracodawcy, podane przy zakładaniu konta dane są kompletne i prawdziwe oraz że są to dane Użytkownika, założenie konta nie narusza praw osób trzecich. Założenia konta wymaga podania przez Użytkownika jego podstawowych danych: dla konta Opiekunki: imię, nazwisko oraz adres e-mail, dla konta Pracodawcy: dane rejestrowe i adresowe spółki lub działalności gospodarczej Użytkownika będącego Pracodawcą oraz nr telefonu i adres e-mail. Założenie konta przez Użytkownika, jest potwierdzane przez Usługodawcę wiadomością e-mail, wysłaną na adres Użytkownika podany w formularzu, podczas zakładania konta. Usługodawca może odmówić założenia konta i zawarcia umowy o świadczenie usług, zablokować konto lub je usunąć, w przypadku gdy: użytkownik posiada już konto w Serwisie, użytkownik posiadał uprzednio konto w Serwisie, które zostało usunięte przez Usługodawcę, na skutek dopuszczenia się przez Użytkownika naruszeń niniejszego Regulaminu, Usługodawca ma uzasadnione przesłanki do stwierdzenia, że założenie konta lub jego istnienie, jest sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa, może naruszać prawa osób trzecich, lub dane Użytkownika związane z kontem są niewiarygodne. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o odmowie założenia konta, wysyłając wiadomość na adres Użytkownika podany w formularzu, podczas zakładania konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania aktywnego adresu e-mail jaki został podany podczas zakładania konta, przez cały okres posiadania konta w Serwisie, lub podania Usługodawcy innego aktywnego adresu e-mail Użytkownika, właściwego do kontaktów z Użytkownikiem, jak również regularnego sprawdzania wiadomości od Usługodawcy, wysyłanych na ten adres e-mail. Podany przez Użytkownika adres e-mail stanowi podstawową formę komunikacji Usługodawcy z Użytkownikiem i jest niezbędny do założenia oraz utrzymania konta w Serwisie. Umowa o świadczenie usług jest zawarta na czas nieokreślony, związany z istnieniem konta Użytkownika. Usunięcie konta w Serwisie, jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług. Usunięcie konta jest możliwe w dowolnym momencie, poprzez z korzystanie z opcji „usuń konto” dostępnej w profilu użytkownika. Korzystanie z konta oraz związanych z tym usług Serwisu, jest możliwe po zalogowaniu się za pośrednictwem podanego przez Użytkownika adresu e-mail oraz indywidualnego, podanego przez Użytkownika hasła. Zmiana danych konta, w tym hasła dostępu i adres e-mail Użytkownika, jest dostępna w profilu użytkownika. § 5 usługi dla opiekunek i niezalogowanych użytkowników Usługodawca świadczy następujące usługi dla wszystkich, w tym niezalogowanych, użytkowników Serwisu: przeglądania ogłoszeń o pracę, aplikowania na oferty pracy publikowane w Serwisie, bez logowania się do Serwisu. Usługodawca świadczy następujące usługi dla Opiekunek: tworzenia i przechowywania profilu zawodowego Opiekunki, aplikowania na oferty pracy publikowane w Serwisie, proponowania Opiekunce ofert pracy Pracodawców, przedstawiania Pracodawcom profilu zawodowego Opiekunki, platformy komunikacji dla Opiekunek, Pracodawców i Usługodawcy, usługi mailingowe. Wszystkie Usługi dla Opiekunek i niezalogowanych użytkowników mają charakter nieodpłatny. Przeglądanie ogłoszeń o pracę: Usługa jest dostępna dla każdego użytkownika Serwisu i nie wymaga założenia konta i logowania do Serwisu. Użytkownik może w Serwisie przeglądać oferty o pracę opublikowane przez Pracodawców, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jak również składać swoje aplikacje o pracę w odpowiedzi na te ogłoszenia, w ramach usług oferowanych przez SenioPort lub poprzez bezpośredni kontakt z pracodawcą. Oferty pracy Pracodawców mają wyłącznie charakter ogłoszeń i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Oznacza to w szczególności, że Pracodawca może w dowolnym momencie cofnąć ofertę, zmienić ją, nie przyjąć jakiejkolwiek aplikacji na ofertę, lub ustalić z Opiekunką inne warunki współpracy, niż określone w ofercie o pracę, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. aplikowania na oferty pracy publikowane w Serwisie, bez logowania się do Serwisu. Usługa jest dostępna dla każdego użytkownika Serwisu i nie wymaga założenia konta i logowania do Serwisu. Użytkownik, wybierając opcję „Aplikuj teraz”, dostępną po wyświetleniu konkretnego ogłoszenia o pracę, spośród dostępnych w zakładce „Oferty pracy”, uzyskuje możliwość złożenia aplikacji o pracę w odpowiedzi na wybrane ogłoszenie, bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu. W celu wysłania aplikacji użytkownik musi podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu i inne dowolne informacje adresowane do Pracodawcy, który zamieścił ogłoszenie. Kandydat może załączyć do ogłoszenia plik o rozmiarze nie większym niż 5 MB, w formacie PDF, doc. lub docx. Wysłanie aplikacji o pracę wymaga od użytkownika akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym ze złożeniem aplikacji o pracę przez użytkownika. Aplikacja o pracę, zostanie automatycznie wysłana do Pracodawcy, który zamieścił ogłoszenie, po uzupełnieniu wymaganych danych i wyrażeniu zgód oraz wybraniu opcji „Aplikuj o pracę”. Przesłana aplikacja o pracę, zawiera wyłącznie dane wprowadzone przez użytkownika w rama niniejszej usługi. Użytkownik może wysyłać aplikacje o pracę w odpowiedzi na dowolną ilość ogłoszeń. Wysłanie aplikacji o pracę zostanie potwierdzone wiadomością e-mail, wysłaną na podany przez użytkownika adres. Pracodawca ma dowolność w ocenie i akceptacji przesłanych aplikacji o pracę. Pracodawca, w przypadku zainteresowania określoną aplikacją, może się skontaktować z Opiekunką w dowolny, wybrany przez siebie sposób, korzystając z danych kontaktowych podanych przez użytkownika. Oferty pracy Pracodawców mają wyłącznie charakter ogłoszeń i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Oznacza to w szczególności, że Pracodawca może w dowolnym momencie cofnąć ofertę, zmienić ją, nie przyjąć jakiejkolwiek aplikacji na ofertę, lub ustalić z Opiekunką inne warunki współpracy, niż określone w ofercie o pracę, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Tworzenie i przechowywania profilu zawodowego Opiekunki: Zalogowana Opiekunka, wybierając opcję „Uzupełnij profil” w pasku nawigacji po lewej stronie Serwisu, w Pulpicie kandydata, uzyskuje możliwość podania dodatkowych informacji o sobie, tworząc swój profil zawodowy obejmujący doświadczenie, umiejętności, oczekiwania zawodowe itp. Podanie danych jest dobrowolne. Wprowadzenie i zapisanie danych w profilu oznacza akceptację ich przekazania do Usługodawcy, w celu świadczenia usług oraz wyrażenie przez Opiekunkę zgody na przetwarzanie tak podanych danych osobowych. Wprowadzenie i zapisanie danych w profilu zostanie potwierdzone wiadomością e-mail, wysłaną na adres Opiekunki, podany w Serwisie. Usługodawca będzie przechowywał dane w Serwisie przez okres istnienia konta Użytkownika. Po usunięciu konta dane zostaną usunięte. Z przyczyn technicznych i organizacyjnych, usunięcie danych z Serwisu może nastąpić w terminie do 30 dni od usunięcia konta. Opiekunka, w każdej chwili może uzupełnić, edytować, korygować lub usuwać dane ze swojego profilu. Usługodawca nie przechowuje usuniętych z Serwisu danych jednak ich trwałe usunięcie z baz danych Usługodawcy, z przyczyn technicznych i organizacyjnych, może nastąpić w terminie do 30 dni od ich usunięcia z Serwisu. Dane podane przez Opiekunkę w profilu będą przez Usługodawcę wykorzystywane do świadczenia dalszych usług, wskazanych w niniejszym Regulaminie, z których skorzysta Opiekunka. Usługa jest dostępna dla Opiekuni od razu po założeniu konta i nie wymaga dodatkowych oświadczeń stron. Do skorzystania z usługi wystarczające jest uzupełnienie danych w profilu. Aplikowanie na oferty pracy publikowane w Serwisie: Zalogowana Opiekunka, wybierając opcję „Aplikuj teraz” w pasku nawigacji po prawej stronie, dostępną po wyświetleniu konkretnego ogłoszenia o pracę, spośród dostępnych w zakładce „Oferty pracy”, uzyskuje możliwość złożenia aplikacji o pracę w odpowiedzi na wybrane ogłoszenie, bezpośrednio za pośrednictwem Serwisu. Aplikacja o pracę, zostanie automatycznie wysłana do Pracodawcy, który zamieścił ogłoszenie, po wyborze wskazanej wyżej opcji. Przesłana aplikacja o pracę, zawiera imię i nazwisko Opiekunki, dane kontaktowe oraz zestawienie danych uzupełnionych przez Opiekunkę w profilu. Złożenie aplikacji na ofertę oznacza wyrażenie zgody na przekazania przez Usługodawcę aplikacji o pracę oraz danych osobowych Opiekunki, podanych w profilu, do Pracodawcy, który zamieścił ogłoszenie w Serwisie. Opiekunka ma dostęp do ogłoszeń o pracę, na które wysłała swoje aplikacje, w opcji „Moje zgłoszenia na oferty” w pasku nawigacji po lewej stronie Serwisu, w Pulpicie kandydata. W opcji „Moje zgłoszenia na oferty”, Opiekunka może w każdym czasie cofnąć dowolną aplikację o pracę, poprzez kliknięcie ikony „śmietnik”. Pracodawca zostanie niezwłocznie zawiadomiony w Serwisie, o cofnięciu aplikacji i nie będzie miał dostępu do profilu Opiekunki, może jednak mieć dalej dostęp do imienia i nazwiska oraz dany kontaktowanych Opiekunki, wraz z informacją, że aplikacja na dane ogłoszenie została cofnięta. Cofnięcie aplikacji nie wyłącza uprawnienia do ponownego przesłania aplikacji o pracę na dane ogłoszenie. Opiekunka może wysyłać aplikacje o pracę w odpowiedzi na dowolną ilość ogłoszeń. Po wygaśnięciu oferty o pracę, na którą aplikowała Opiekunka, lub odrzuceniu danej aplikacji przez Pracodawcę, dana oferta zostanie usunięta z opcji „Moje zgłoszenia na oferty”. Pracodawca ma dowolność w ocenie i akceptacji przesłanych aplikacji o pracę. Pracodawca, w przypadku zainteresowania określoną aplikacją, może się skontaktować z Opiekunką w dowolny, wybrany przez siebie sposób, za pośrednictwem Serwisu przez dostępną platformę do komunikacji lub w inny sposób korzystając z danych kontaktowych podanych przez Opiekunkę w jej profilu. Oferty pracy Pracodawców mają wyłącznie charakter ogłoszeń i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Oznacza to w szczególności, że Pracodawca może w dowolnym momencie cofnąć ofertę, zmienić ją, nie przyjąć jakiejkolwiek aplikacji na ofertę, lub ustalić z Opiekunką inne warunki współpracy, niż określone w ofercie o pracę, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Usługa jest dostępna dla Opiekuni od razu po założeniu konta oraz zalogowaniu się do Serwisu i nie wymaga dodatkowych oświadczeń stron. Do skorzystania z usługi wystarczające skorzystanie z opisanej opcji „Aplikuj teraz”, dostępnej przy wybranym ogłoszeniu o pracę Pracodawcy. Proponowania Opiekunce ofert pracy Pracodawców: Usługa ma charakter dodatkowy i do jej uruchomienia konieczna jest zgoda Opiekunki. Zgodna do świadczenie usługi może zostać udzielona w ramach kontakt z Usługodawcą (telefonicznie, e-mail lub przez Serwis) lub w Serwisie, po udostępnieniu przez Usługodawcę odpowiedniej opcji w profilu kandydata. Zgoda na świadczenie usługi może być cofnięta w dowolnym momencie poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail z Usługodawcą. Uruchomienie usługi będzie potwierdzone wiadomością e-mail, wysłaną na adres Opiekunki podany w Serwisie. Po aktywacji usługi, Opiekunka będzie informowana o nowych ofertach Pracodawców zamieszczonych w Serwisie, w których oczekiwania Pracodawców będą odpowiadać profilowi Opiekunki. Warunkiem informowania o ofertach jest uzupełnienie danych profilu Opiekunki. Brak określonych informacji w Profilu, istotnych dla Pracodawcy, może skutkować nie przekazaniem informacji Opiekunce o zamieszczeniu danego ogłoszenia. Informacja o nowych ogłoszeniach o pracę, będą zamieszczane w opcji „Powiadomienia o ofertach” dostępnej w lewym pasku nawigacji, w pulpicie kandydata. Informacje o nowych ogłoszeniach o pracę, mogą być również wysyłane na adres e-mail kandydata podany w Serwisie. Przedstawianie profilu zawodowego Opiekunki Pracodawcom:. Usługa ma charakter dodatkowy i do jej uruchomienia konieczna jest zgoda Opiekunki. Zgodna do świadczenie usługi może zostać udzielona w ramach kontakt z Usługodawcą (telefonicznie, e-mail lub przez Serwis) lub w Serwisie, po udostępnieniu przez Usługodawcę odpowiedniej opcji w profilu kandydata. Zgoda na świadczenie usługi może być cofnięta w dowolnym momencie poprzez kontakt z Usługodawcą (telefonicznie, e-mail lub przez Serwis). Aktywacja usługi oznacza wyrażenie przez Opiekunkę zgody na przekazanie przez Usługodawcę danych osobowych Opiekunki podanych w profilu, do Pracodawcy, którego zapytanie lub oferta odpowiada profilowi Opiekunki. Po aktywacji usługi, Usługodawca będzie przedstawiał profil zawodowy Opiekunki Pracodawcom. Profil będzie przedstawiany na podstawie zapytań lub ofert Pracodawców. Profil zostanie przedstawiony, jeżeli kryteria zapytania lub oferty Pracodawcy odpowiadają uzupełnionemu profilowi zawodowemu Opiekunki. Warunkiem przedstawiania profilu Opiekunki Pracodawcom jest uzupełnienie danych profilu Opiekunki. Brak określonych informacji w profilu, istotnych dla Pracodawcy, może skutkować nieprzekazaniem Pracodawcy informacji o profilu Opiekunki. Usługodawca zastrzega, że może ograniczyć liczbę profili opiekunek przedstawianych Pracodawcom, do dowolnie określonej przez Usługodawcę lub Pracodawcę ilości. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności będą przedstawiane profile Opiekunek, najbardziej odpowiadające oczekiwaniom Pracodawcy, następnie profile posiadające największą ilość danych podanych w profilu, a w pozostałym zakresie profile będą wybierane w sposób losowy. W ramach usługi Pracodawca uzyskuje możliwość dokonania wyboru Opiekunki, najbardziej odpowiadającej jego oczekiwaniom, bez publikowania ogłoszenia o pracę. Opiekunka będzie informowana o przedstawieniu jej profilu określonemu Pracodawcy, za pośrednictwem wiadomości e-mail. Pracodawca ma dowolność w ocenie i akceptacji przesłanych profilów Opiekunek. Pracodawca w przypadku zainteresowania określonym profilem, może się skontaktować z Opiekunką w dowolny, wybrany przez siebie sposób, za pośrednictwem Serwisu przez dostępną platformę do komunikacji lub w inny sposób korzystając z danych kontaktowych podanych przez Opiekunkę w jej profilu. Platforma komunikacji dla Opiekunek, Pracodawców i Usługodawcy: w ramach Serwisu, zalogowani Użytkownicy, mają dostęp do platformy pozwalającej na komunikację pomiędzy Pracodawcą, Opiekunką i Usługodawcą. Platforma jest dostępna w Serwisie w „Pulpicie Kandydata”, w opcji „Wiadomości” w lewym pasku nawigacji. Za pośrednictwem platformy Użytkownicy mogą wysyłać i odbierać wiadomości. Wiadomości będą przechowywane w Serwisie. Użytkownik ma możliwość usunięcia wiadomości. Usunięta wiadomość nie będzie przechowywana w Serwisie, jednak jej kopię może mieć nadawca lub odbiorca. Wiadomości mają charakter poufny. Dostęp do nich mają wyłącznie adresaci i odbiorcy wiadomości. Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością e-mail, wysłaną na adres podany w Serwisie, o otrzymaniu nowej wiadomości w ramach Serwisu. Usługa jest dostępna dla Użytkowników od razu po założeniu konta oraz zalogowaniu się do Serwisu i nie wymaga dodatkowych oświadczeń stron. Do skorzystania z usługi wystarczające skorzystanie z opisanej opcji „Wiadomości”. Usługa Mailingowa: Usługa ma charakter dodatkowy i do jej uruchomienia konieczna jest zgoda Opiekunki. Zgodna do świadczenie usługi może zostać udzielona w ramach kontakt z Usługodawcą (telefonicznie, e-mail lub przez Serwis) lub w Serwisie, po udostępnieniu przez Usługodawcę odpowiedniej opcji w profilu kandydata. Zgoda na świadczenie usługi może być cofnięta w dowolnym momencie poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail z Usługodawcą. Usługa mailingu, polega na przesyłaniu na pocztę e-mail Użytkownika, w dowolnych odstępach czasu, informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub Pracodawców i ich działalności, ofert o pracę i innych, zgodnych z przepisami prawa materiałów związanych z działalnością Usługodawcy lub Pracodawców, zawartych w treści lub w załączniku do pojedynczej wiadomości wysłanej na adres e-mail Użytkownika podany w Serwisie. § 6 usługi dla pracodawców Usługodawca świadczy następujące usługi dla Pracodawców: tworzenia i przechowywania profilu Pracodawcy, zamieszczanie w serwisie ogólnodostępnych ofert o pracę, usługi rekrutera, usługi reklamowe, usługi mailingowe, platformy komunikacji dla Opiekunek, Pracodawców i Usługodawcy. Usługi dla Pracodawców mogą mieć charakter odpłatny. Warunki ofert na świadczenie poszczególnych usług będą dostępne w Serwisie lub przedstawiane indywidualnie Pracodawcom w wiadomości e-mail. Usługodawca może ustalić z Pracodawcą odmienne, indywidualne warunki świadczenia poszczególnych usług. Tworzenia i przechowywania profilu Pracodawcy: Zalogowany Pracodawca, wybierając opcję „Uzupełnij profil” w pasku nawigacji po lewej stronie Serwisu, w Pulpicie pracodawcy, uzyskuje możliwość podania dodatkowych informacji o sobie, tworząc swój profil obejmujący dodatkowe informacje o Pracodawcy i jego działalności. Podanie danych jest dobrowolne. Wprowadzenie i zapisanie danych w profilu oznacza akceptację ich przekazania do Usługodawcy, w celu świadczenia usług oraz wyrażenie przez Pracodawcę zgody na przetwarzanie tak podanych danych osobowych. Podane w profilu pracodawcy dane mogą być publikowane w Serwisie w sposób ogólnie dostępny. Wprowadzenie i zapisanie danych w profilu zostanie potwierdzone wiadomością e-mail, wysłaną na adres Opiekunki, podany w Serwisie. Usługodawca będzie przechowywał dane w Serwisie przez okres istnienia konta Użytkownika. Po usunięciu konta dane zostaną usunięte. Z przyczyn technicznych i organizacyjnych, usunięcie danych z Serwisu może nastąpić w terminie do 30 dni od usunięcia konta. Pracodawca, w każdej chwili może uzupełnić, edytować, korygować lub usuwać dane ze swojego profilu. Usługodawca nie przechowuje usuniętych z Serwisu danych jednak ich trwałe usunięcie z baz danych Usługodawcy, z przyczyn technicznych i organizacyjnych, może nastąpić w terminie do 30 dni od ich usunięcia z Serwisu. Dane podane przez Pracodawcę w profilu będą przez Usługodawcę wykorzystywane do świadczenia dalszych usług, wskazanych w niniejszym Regulaminie, z których skorzysta Pracodawca. Usługa jest dostępna dla Pracodawców od razu po założeniu konta i nie wymaga dodatkowych oświadczeń stron. Do skorzystania z usługi wystarczające jest uzupełnienie danych w profilu. Usługa jest nieodpłatna. Zamieszczanie w serwisie ogólnodostępnych ofert o pracę: Zalogowani Pracodawcy mają możliwość zamieszczenia w ramach Serwisu ofert o pracę dla Opiekunek. Oferty pracy mogą dotyczyć wyłącznie poszukiwania kandydatów do pracy przy opiece nad innymi osobami. Złożenie oferty wymaga podania informacji, zgodnie z formularzem udostępnionym przez Usługodawcę w ramach Serwisu. Każde zaakceptowanie przygotowanej oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie jej w Serwisie i skorzystaniem z danej usługi przez Pracodawcę. Pracodawca w dowolnym momencie może edytować treść oferty korzystając z opcji dostępnych w profilu Pracodawcy, z zastrzeżeniem, że zmiana musi dotyczyć tego samego przedmiotu oferty (tego samego stanowiska). W przypadku zbyt daleko idących zmian w ofercie, wskazujących na przedstawienie w ramach jednego ogłoszenia, kolejnej oferty na inną pracę, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takiej oferty, lub uznania, iż jest to odrębna oferta w ramach pakietu wykupionego przez Pracodawcę lub obciążenia Pracodawcy za usługę związaną z publikacją nowej oferty. Pracodawca w dowolnym momencie może usunąć swoją ofertę korzystając z opcji „moje oferty pracy” dostępnej w profilu pracodawcy. Usunięcie oferty przed upływem okresu na jaki została opublikowana, nie ma wpływu na fakt wykonania przez Usługodawcę usługi, związanej z zamieszczeniem oferty w serwisie i nie uprawnia Pracodawcy do zwrotu zapłaconej ceny lub uzyskania ulgi w związku z tą usługą lub możliwości, nieodpłatnego opublikowania dodatkowej oferty. Pracodawca ma możliwość podglądu do swoich ofert pracy oraz ich edytowania w z opcji „moje oferty pracy” dostępnej w profilu pracodawcy. W tym miejscu Pracodawca uzyska również informację o dacie publikacji oferty, dacie jej wygaśnięcia oraz ilości kandydatów, którzy złożyli swoje kandydatury o pracę w ramach Serwisu w odpowiedzi na daną ofertę. Opiekunki uzyskują możliwość złożenia swojej aplikacji o pracę w odpowiedzi na dane ogłoszenie o pracę, w ramach Serwisu. W takim przypadku Pracodawca uzyska dostęp do danych profilu tej Opiekunki w opcji, wysłania na podany adres e-mail lub w panelu Pracodawcy. Każda oferta pracy może dotyczyć wyłącznie jednej konkretnej pracy, w ramach opieki nad jedną osobą lub grupą osób, w tej samej lokalizacji. Zabrania się publikowania ogłoszeń, które obejmują faktycznie oferty na kilka stanowisk pracy, są zbyt ogólne, lub mają na celu wyłącznie promowanie określonego Pracodawcy. Zabrania się publikowania ofert o innych charakterze i celu niż określony w niniejszym Regulaminie. Usługa ma charakter odpłatny. Pracodawcy mogą wykupić określony pakiet ogłoszeń zgodnie z ofertą przedstawioną w Serwisie w opcji „cennik usług”, dostępnej w profilu Pracodawcy. Oferty pracy będą publikowane w Serwisie na okres wskazany w ofercie, wykupionej przez pracodawcę. Po upływie tego okresu, oferta zostanie usunięta. Usługodawca może umożliwić Pracodawcy odpłatne przedłużenie okresu publikacji oferty w Serwisie. Pracodawca ma dostęp do informacji dotyczących wykupionych przez niego pakietów ogłoszeń, w opcji „zakupione pakiety”, dostępnej w profilu pracodawcy. Oferty pracy Pracodawców mają wyłącznie charakter ogłoszeń i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Oznacza to w szczególności, że Pracodawca może w dowolnym momencie cofnąć ofertę, zmienić ją, nie przyjąć jakiejkolwiek aplikacji na ofertę, lub ustalić z Opiekunką inne warunki współpracy, niż określone w ofercie o pracę, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Pracodawca w przypadku zainteresowania określonym profilem, może się skontaktować z Opiekunką w dowolny, wybrany przez siebie sposób, za pośrednictwem Serwisu przez dostępną platformę do komunikacji lub w inny sposób, korzystając z danych kontaktowych podanych przez Opiekunkę w jej profilu. Pracodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść ofert opublikowanych w Serwisie. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia ofert lub odmowy publikacji ofert naruszających wymagania niniejszego regulaminu. Usunięcie takiej oferty nie ma wpływu na fakt wykonania przez Usługodawcę usługi, związanej z zamieszczeniem oferty w serwisie i nie uprawnia Pracodawcy do zwrotu zapłaconej ceny lub uzyskania ulgi w związku z tą usługą lub możliwości nieodpłatnego opublikowania dodatkowej oferty. Usługa ma charakter odpłatny. Usługi rekrutera. Świadczenie usługi rekrutera będzie realizowane na podstawie odrębnej oferty Usługodawcy, przedstawionej Pracodawcy w formie telefonicznej, e-mail lub w ramach Serwisu. Po aktywacji usługi, Pracodawca uzyskuje możliwość składania zapytań Pracodawcy lub przesyłania niepublikowanych ofert pracy. Usługodawca w odpowiedzi na te zapytania oferty lub oferty Pracodawcy opublikowane w Serwisie w ramach usług, będzie przedstawiał Pracodawcy wybraną, uzgodnioną między Stronami, ilość profili Opiekunek, pasujących w najszerszym zakresie do zapytania lub oferty Pracodawcy. Na podstawie odrębnych umów i ustaleń Stron, Usługodawca może świadczyć również dodatkowe usługi związane pomocą w procesie rekrutacji, w tym weryfikacją kandydatów do pracy i wyborem Opiekunki spełniającej oczekiwania Pracodawcy, w możliwie najszerszym zakresie. Usługodawca może informować Opiekunki o udostępnieniu ich profilu Pracodawcom, w odpowiedzi na dane ogłoszenie lub zapytanie Pracodawcy. Pracodawca w przypadku zainteresowania określonym profilem, może się skontaktować z Opiekunką w dowolny, wybrany przez siebie sposób, za pośrednictwem Serwisu, przez dostępną platformę do komunikacji lub w inny sposób korzystając z danych kontaktowych podanych przez Opiekunkę w jej profilu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane Opiekunek podane w profilu. Dobór profili Opiekunek do zapytań i ofert Pracodawców, będzie realizowany z należytą starannością, Usługodawca nie gwarantuje jednak, że przedstawione profile będą spełniać wszystkie założenia i oczekiwania Pracodawcy. Usługi reklamowe. Świadczenie usług reklamowych będzie realizowane na podstawie odrębnej oferty Usługodawcy, przedstawionej Pracodawcy w formie telefonicznej, e-mail lub w ramach Serwisu. W ramach usługi Pracodawca uzyska możliwość zamieszczenia swojej reklamy w ramach Serwisu. Warunki reklamy, w tym okres jej publikacji na serwisie, forma reklamy itp. będą przedmiotem indywidualnych uzgodnień Stron, w ramach odrębnych ustaleń potwierdzonych w formie e-mail lub w ramach Serwisu. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia wszelkich reklam Pracodawcy naruszających warunki niniejszego Regulaminu, co nie ma wpływu na fakt wykonania przez Usługodawcę usługi, związanej z zamieszczeniem reklamy w Serwisie i nie uprawnia Pracodawcy do zwrotu zapłaconej ceny lub uzyskania ulgi w związku z tą usługą lub możliwości, nieodpłatnego opublikowania dodatkowej reklamy. Usługodawca nie odpowiada za treść reklam publikowanych przez Pracodawców. Usługa ma charakter odpłatny. Usługi mailingowe: Usługa ma charakter dodatkowy i do jej uruchomienia konieczna jest zgoda Pracodawcy. Zgodna do świadczenie usługi może zostać udzielona w ramach kontakt z Usługodawcą (telefonicznie, e-mail lub przez Serwis) lub w Serwisie, po udostępnieniu przez Usługodawcę odpowiedniej opcji w profilu kandydata. Zgoda na świadczenie usługi może być cofnięta w dowolnym momencie poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail z Usługodawcą. Usługa mailingu, polega na przesyłaniu na pocztę e-mail Użytkownika, w dowolnych odstępach czasu, informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub Pracodawców i ich działalności, ofert o pracę i innych, zgodnych z przepisami prawa materiałów związanych z działalnością Usługodawcy lub Pracodawców, zawartych w treści lub w załączniku do pojedynczej wiadomości wysłanej na adres e-mail Użytkownika podany w Serwisie. Usługa mailingowa ma charakter nie odpłaty. Platformy komunikacji dla Opiekunek, Pracodawców i Usługodawcy. Warunki świadczenia tej usługi są takie same dla wszystkich Użytkowników i zostały opisane w § 5 ust. 10 niniejszego Regulaminu. § 7 Prawa i obowiązki stron Usługodawca zapewnia stałe świadczenie usług z zastrzeżeniem: czasowej przerwy w świadczeniu usług na potrzeby czynności konserwacyjne, naprawcze lub w związku z wprowadzaniem zmian w Serwisie, czasowej przerwy w świadczeniu usług, w związku z awariami lub czynnościami konserwacyjnymi infrastruktury technicznej Usługodawcy lub dalszych podmiotów związanych z dostępnością Serwisu, Usługodawca jest w każdym czasie uprawniony do: zaprzestania lub czasowego przerwania świadczenia usług, zmiany warunków usług, wprowadzania nowych usług, wprowadzania zmian w wyglądzie i funkcjonalnościach Serwisu, podejmowania wszelkich innych, dozwolonych przepisami prawa, czynności związanych z Serwisem. Usługodawca jest uprawniony do komunikowania się z Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu, poczty elektronicznej lub telefonicznie we wszystkich sprawach związanych z Serwisem oraz świadczonymi usługami. Usługodawca jest uprawniony do dowolnego modyfikowania treści Serwisu. Modyfikacje nie obejmują uprawnienia do modyfikowania treści wprowadzonych przez Użytkowników. Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie: informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, danych osobowych osób trzecich, lub jakiekolwiek danych osobowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, treści bezprawnych – naruszających przepisy prawa lub sprzecznych z przyjętymi zasadami współżycia społecznego, w szczególności treści naruszających prawa osób trzecich lub nieobyczajnych (obraźliwych, wulgarnych itp.), informacji handlowych, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, bez wyraźnego, uprzedniego zezwolenia Usługodawcy. Zabronione jest: jakiekolwiek wykorzystanie, w tym kopiowanie, utrwalanie itp. treści zamieszczonych w Serwisie, chronionych prawami autorskimi Usługodawcy lub innych Użytkowników, o ile takie wykorzystanie nie jest bezpośrednio związane ze świadczeniem usług, jakiekolwiek korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub naruszający prawa lub interesy Usługodawcy lub innych Użytkowników. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie, do usuwania całości lub wybranych treści wprowadzonych przez Użytkowników, w przypadku gdy: treści te naruszają przepis prawa lub są sprzeczne z przyjętymi zasadami współżycia społecznego, w szczególności gdy mogą naruszać prawa osób trzecich lub są nieobyczajne, treści naruszające postanowienia Regulaminu, Usługodawca ma uzasadnione przesłanki do stwierdzenia, że wprowadzone treści są niewiarygodne / nieprawdziwe. Każdy użytkownik jest uprawniony do zawiadomienia Usługodawcy w przypadku zauważenia w serwisie treści naruszających przepisy prawa, sprzecznych z przyjętymi zasadami współżycia społecznego, naruszających prawa osób trzecich, naruszających postanowienia Regulaminu lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie ich niewiarygodności, jak również zażądania usunięcia tych treści. Usługodawca, niezwłocznie rozpozna wszystkie zawiadomienia i żądania, nie później niż w terminie 14 dni od ich zgłoszenia. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpoznania zgłoszenia lub żądania i podjętych w związku z tym działaniach Usługodawcy. Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia usług lub usunięcia konta Użytkowania, jeżeli Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu. W przypadku usunięcia konta Użytkownika, Usługodawca jest uprawniony do odmowy założenia przez danego Użytkownika nowego konta przez okres do 6 miesięcy od usunięcia ostatniego konta. Usunięcie konta Użytkownika jest równoznaczne z usunięciem wszystkich danych Użytkownika wprowadzonych do Serwisu, w zakresie w jakim dane te są przetwarzane w celu świadczenia usług lub na podstawie zgody Użytkownika. Poprzez wprowadzenie przez Użytkownika wizerunku do Serwisu, w szczególności przez Opiekunkę w związku z uzupełnieniem danych profilu, Użytkownik wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienia i rozpowszechnianie, na potrzeby świadczenia usług. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu zapewnienia bezpiecznego działania Serwisu i związanego z nim systemu teleinformatycznego, dokładając wszelkich starań, by uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do treści przekazu składającego się na świadczone przez niego usługi, w tym: szyfrowane połączenie SSL, zabezpieczenie serwera przed atakami zewnętrznymi Usługodawca podejmuje także środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym w szczególności: korzysta z oprogramowania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem, przechowuje dane w sposób zaszyfrowany, korzysta z bezpiecznego połączenia za pomocą protokołu SSL. § 8 płatności Usługodawca świadczy usługi odpłatne wyłącznie na rzecz Pracodawców. Wszelkie usługi odpłatne będą świadczone wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika, potwierdzającą zobowiązanie do zapłaty związanego z usługą wynagrodzenia Usługodawcy. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Usługodawcy, wskazany w Serwisie przy zamówieniu usługi, wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie usługi lub na przesłanej do Użytkownika fakturze. Płatności mogą być również realizowane za pośrednictwem zewnętrznych operatorów, na warunkach przez nich określonych. W takiej sytuacji Użytkownik może zostać przekierowany do serwisu zewnętrznego operatora, w celu realizacji płatności. Usługodawca zastrzega sobie prawdo do powstrzymania się ze świadczeniem usług do czasu uzyskania pełnej zapłaty wynagrodzenia, związanego z tymi usługami. § 9 reklamacje Użytkownicy są uprawnieni do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, na adres e-mail usługodawcy: kontakt@senioport.pl, za pomocą dostępnego w Serwisie formularza do komunikacji lub pocztą na adres Usługodawcy. Reklamacje powinny zawierać: wyraźne oznaczenie wiadomości jako reklamacji (zaleca się podanie tytułu wiadomości jako „Reklamacja”), informacje pozwalające na identyfikację Użytkownika (w przypadku Opiekunki: imię i nazwisko oraz adres e-mail podany w Serwisie; w przypadku Pracodawcy: firmę, adres siedziby, NIP, oraz adres e-mail podany w Serwisie), opis reklamacji (wskazanie usługi, której dotyczy reklamacja, nieprawidłowości oraz kiedy nieprawidłowości zostały dostrzeżone przez Użytkownika), w miarę możliwości, link bezpośrednio do podstrony Serwisu, związanej z reklamacją. Usługodawca nie będzie rozpatrywał reklamacji, jeżeli ich treść nie będzie pozwalała na identyfikację Użytkownika lub opis reklamacji nie będzie pozwalał na jej rozpoznanie. Usługodawca zastrzega sobie prawdo do nierozpoznania reklamacji: kolejnych dotyczących tej samej sprawy, rozpoznanej już uprzednio przez Usługodawcę, w sposób oczywisty nieuzasadnionej lub niedotyczącej usług świadczonych przez Usługodawcę, zawierającej treści niezgodne z prawem lub naruszające przyjęte zasady współżycia społecznego. W przypadku gdy reklamacja będzie niekompletna, niejasna, lub będą konieczne dodatkowe wyjaśnienia, Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika o uzupełnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać uzupełniona w terminie 14 dni od wniosku Usługodawcy, o jej uzupełnienie. Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia bez rozpoznania, reklamacji, która nie zostanie uzupełniona w wyznaczonym terminie, w przypadku, gdy dotychczas przekazane informacje będą niewystarczające, do jej prawidłowego rozpoznania. Usługodawca rozpozna reklamacje w terminie 14 dni od ich złożenia. Jeżeli rozpoznanie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe, Usługodawca zawiadomi Użytkownika o wydłużeniu terminu rozpoznania reklamacji, nie więcej jednak niż o dodatkowe 30 dni. Usługodawca zawiadomi Użytkownika o sposobie rozpoznania reklamacji lub będzie się kontaktował z użytkownikiem w sprawach dotyczących reklamacji, w pierwszej kolejności za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, również, jeżeli reklamacja zostanie złożona w formie pisemnej. Niezależnie od powyższego, Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl. § 10 odpowiedzialność Usługodawca ponosi względem Użytkowników odpowiedzialność za nienależyte świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialności za wszelkie zmiany w świadczonych usługach, zmiany w Serwisie i inne, wprowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za usunięcie jego konta i związanych z nim danych, na warunkach określonych w Regulaminie, w tym za niewykonanie usług związanych z tym kontem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim, przez Użytkowników, korzystających z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem. Usługodawca nie odpowiada za utratę danych Użytkowników, będące następstwem zdarzeń niezależnych od Usługodawcy, w tym awarii, działania siły wyższej, działania osób trzecich, zawinionych przez Użytkownika. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług, będących następstwem zdarzeń niezależnych od Usługodawcy, w tym awarii, działania siły wyższej, działania osób trzecich, działań Użytkowników. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługodawca nie odpowiada za treści wprowadzone w Serwisie przez Użytkowników. § 11 rozwiązanie umowy Każdy użytkownik, w dowolnym momencie, może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usług poprzez usunięcie Konta, lub wysłanie takiego oświadczenia do Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, poprzez usunięcie konta Użytkownika, w przypadku każdego naruszenia warunków Regulaminu przez Użytkowania, korzystania przez Użytkownika z usług sprzecznie z ich przeznaczeniem, wykorzystywania Serwisu do podejmowania działań sprzecznych z interesem Usługodawcy. Usługodawca zawiadomi niezwłocznie Użytkownika o usunięciu konta i wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług. Usunięcie konta jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług na rzecz Użytkownika. § 12 prawa autorskie i znaki towarowe Usługodawcy przysługują prawa autorskie do Serwisu wraz z jego wszystkimi elementami i funkcjonalnościami, strony internetowej oraz wszystkich zamieszczonych na tej stronie materiałów (niezależnie od ich formy i treści), jak również do przesyłanych Użytkownikom newsletterów i materiałów w ramach usługi mailingu. Użytkownik nie jest uprawniony do przerabiania, kopiowania, przesyłania, eksploatowania w inny sposób lub w innej formie, a także wykorzystywania do celów innych niż wynikające z Regulaminu, utworów zamieszczanych na stronie internetowej, w newsletterach oraz mailach. Usługodawcy przysługuje prawo do korzystania ze znaków towarowych zamieszczanych na stronie internetowej, użytych w newsletterach oraz materiałów przesyłanych Użytkownikom w ramach usługi mailingu. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie ze znaków towarowych Usługodawcy. § 14 dane osobowe Korzystanie z serwisu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników. Warunki przetwarzania danych osobowych związanych z serwisem są opisane w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem www.senioport.pl/polityka-prywatnosci-2 § 15 pliki cookies Serwis wykorzystuje pliki cookies, będące plikami tekstowymi i stanowiącymi dane informatyczne, przechowywane w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez Użytkownika. Mogą one mieć charakter tymczasowy lub trwały. Użytkownik ma możliwość dostosowania w wykorzystywanymi systemie teleinformatycznym ustawień w zakresie plików cookies. Wyłączenie, blokowanie lub niewyrażenie zgody przez Użytkowania na korzystanie z plików cookies uniemożliwia przeglądanie strony internetowej Usługodawcy lub znacząco wpłynie na jej funkcjonalność. Usługodawca monitoruje ruch na stronie internetowej, w tym m.in. częstotliwość jej otwierania i odświeżania, ilość odwiedzin w ciągu określonego czasu, odwiedzane podstrony, ilość i częstotliwość korzystania z usług itp. w celach statystycznych, w szczególności w celu pozyskiwania danych o rozpoznawalności i popularności Serwisu, usług i Usługodawcy. Strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron internetowych, portali internetowych, serwisów i systemów, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. § 16 postanowienia końcowe Postanowienia regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do użytkowników niezalogowanych, z tym zastrzeżeniem, że użytkownik niezalogowany może korzystać wyłącznie z usług przeglądania ofert pracy publikowanych w Serwisie przez Pracodawców. Usługodawca zastrzega, że niektóre oferty mogą być dostępne wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu i związanych z nim usług oraz funkcjonalności, może wiązać się z ryzykiem, jakie normalnie występuje przy korzystaniu z sieci Internet (np. spam, obecność i działanie oprogramowania typu malware, worm, spyware, działania takiej jak phishing, sniffing itp.). W związku z powyższym rekomenduje się Użytkownikom podjęcie stosownych działań zmierzających do minimalizacji ryzyka, w szczególności: korzystania z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych, bezpiecznych połączeń z siecią Internet, korzystanie z oprogramowania antywirusowego oraz firewall, stosowanie do logowania w Serwisie długich i skomplikowanych haseł, z wykorzystaniem liter, cyfr i znaków specjalnych, ochrona haseł stosowanych w Serwisie przed ujawnieniem osobom trzecim, sprawdzania podczas logowania z Serwisem, czy połączenie jest szyfrowane. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, jego tekst dostępny na stronie internetowej zostanie ujednolicony. O zmianach w Regulaminie, Użytkownicy posiadający konta zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem, co najmniej 14-dniowym. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownicy ci mogą rozwiązać umowę, na podstawie której usługi są świadczone w sposób i na zasadach określonych Regulaminem w jego dotychczasowym brzmieniu, w szczególności poprzez usunięcie konta. Wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę, podlegają przepisom prawa polskiego.